ข่าวสารสมาคม

รายนามคณะกรรมการ สมัยที่ 2 สหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย

★ ประธานกิตติมศักดิ์ถาวร ★

   1. นายประยุทธ มหากิจศิริ    2. นายสุธี มีนชัยนันท์
   3. นายนำชัย นำชัยศิริ    4. นายชวลิต ตวงสิทธิสมบัติ
   5. นายไกรสร จันศิริ

★ ประธานกิตติมศักดิ์ ★

   6. นายสำราญ ฉัตรมงคงชัย    7. นายอมร อภิธนาคุณ
   8. นายวิศาล ลิ้มไพศาลกุล    9. นายไพโรจน์ จิรชนานนท์
   10. นายวินัย สัตยมาภากร    11. นายอนันต์ วงศ์สุรพิเชษฐ์
   12. นายจรัณย์ วัลลภศิริ    13. นายอนันต์ อนันต์นาคินทร์
   14. นายยุทธพงษ์ เลิศวิโรจน์กุล  

★ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ★

   15. นายสมุทร โอแสงธรรมนนท์   16. นายจำนงค์ สุไพบูลย์พิพัฒน์
   17. นายอดิศักดิ์ วงเศรษฐการกิจ   18. นายยศนิพล เด่นสินเกษม

★ ประธาน ★

19. นายกิตติ อิทธิภากร

★ รองประธาน ★

   20. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ    21. นายเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน
   22. นายเท้ง สุขสุดประเสริฐ    23. นายเกียรติ เตชะพงศ์ธาดา
   24. นายเพียว ปุษยไพบูลย์    25. นายวิชัย เตียนโพธิทอง
   26. นายเฉลิม สุนันทการกิจ    27. นายประมุข จันทร์สุดาพรรณ
   28. นายณรงค์ศักดิ์ เชาว์วรวิญญู    29. นายปิยพันธ์ ธีรานุตรานนท์
   30. นายบรรยง เอี่ยมเกรียงไกร    31. นายประพันธ์ โลหวิบูลย์กิจ
   32. นายพรชัย อยู่วิมลชัย    33. นายวรวิทย์ วีรบวรพงศ์
   34. นายสมชัย จอมเกตุ    35. นายไพบูลย์ คงปิยาจารย์
   36. นายพจน์ กาญจนปลั่ง    37. นายแสงชัย จงพิพัฒนากุล
   38. นายสุรวุฒิ จวนขจรพงศ์    39. นายสมชาย พงศ์เสถียรวงศ์
   40. นายวิเชียร เลิศเกียรติพานิชย์    41. นายยกสุย แซ่จิว
   42. นายสมเกียรติ สภาสกุลวนิช  

★ เลขาธิการ ★

   43. นายเกียรติชัย ชื่นพิทยากร

★ รองเลขาธิการ ★

   44. นายอภิชา ศรีสันติสุข

★ เหรัญญิก ★

   45. นายเกียรติศัดิ์ เขียวนาวาวงศ์ษา

★ รองเหรัญญิก ★

   46. นายอมร ใบมงคล

★ ฝ่ายตรวจสอบ ★

   47. นายประดิษฐ์ แพรวไพบูลย์

★ รองฝ่ายตรวจสอบ ★

   48. นายปรีชา บูรณะรุ่งเรืองกิจ

★ ฝ่ายปฏิคม ★

   49. นายสนั่น วรวิวัฒน์ 50. นายอดิเรก พัฒนาปัญญาสัตย์

★ กรรมการบริหาร ★

51. ดร.จิตร เต็มเจริญสุข 52. นายลิ่มจั๊ว แซ่เตียว
53. นายบุญชัย นลินทรางกูร 54. นายสมชาย คูสุวรรณ
55. นายชวลิต กาญจนชัยภูมิ 56. นายสุธรรม โตทับเที่ยง
57. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ 58. นายสุกิจ อัมพรสุขสกุล
59. นายเอี่ยม อ้างสันติกุล 60. นายบุญส่ง โอกาสเลิศ
61. นายไพโรจน์ จิรชนานนท์ 62. นายไพรจิตร ธรรมโรจน์พินิจ

★ กรรมการ ★

63. นายวุวิท เทียนบุญส่ง 64. นายสิงห์ เขษมพุฒเรืองศรี
65. นายเทียมฮุย แซ่กิม 66. นายสมพงษ์ วัลลภโชติพงษ์
67. นายวิบูลย์ กิจนันทวิวัฒน์ 68. นายสุภาพ ชุ้งสุขเกษม
69. นายศิริ อาชาพิลาส 70. นายกิตติ อุชุปาละนันท์
71. นายสุรพล เมฆบัณฑูรย์ 72. นายนที องค์วุฒิธรรม
73. นายเชาวน์ เนียรหตระกูล 74. นายเมธาวี จิรบวรวิสุทธิ์
75. นายกำพล เสรฐภักดี 76. นายบุญยงค์ ยงรัตนศิริ
77. นายเติ้ง จื่อ เลี้ยง 78. ดร.เพียว วาริชนันท์
79. นายเย็น จิรนิติ 80. นายวิเชียร วิวัฒนเดชา
81. นายมนัส สิริภัทรวณิช


สหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย

เลขที่ 1249/147 ชั้น 16 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ถนนเจริญกรุง ซอย 47/3 แขวง สุริยวงศ์ กรุงเทพฯ 10500

Tel : 02-2674711-14  Fax : (662) 2674715
www.zonglianthai.com E-mail : zonglianthai@hotmail.com

Network by Thaicn.com