ข่าวสารสมาคม
    สหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทยได้พัฒนาก้าวไปข้างหน้าในช่วงลักษณะการปฏิรูปที่ไม่การสิ้นสุด แซ่ของชาวจีนนั้นมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน วัฒนธรรมชื่อแซ่ของชาวจีนมีมากมายหลายหลาก โดยยึดถือจากข้อมูลหลักฐานใน อดีตถึงปัจจุบันในประเทศจีนได้ปรากฏชื่อแซ่มากกว่า 22000แซ่ โดยมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องมากกว่า 6000ปี อ้างอิงจากข้อมูลต่างๆของแต่ละตระกูล "พจนานุกรมชื่อแซ่ภาษาจีน" ได้รวบรวมแซ่ไว้ทั้งหมด 4129 แซ่ ในนี้มี 2288 ที่เป็นแซ่พยางด์เดียว แซ่ 2 พยางค์มี 1689 แซ่ แซ่ 3 พยางค์มี 143 แซ่ และยังมีแซ่ที่มี 4 พยางค์และ 5 พยางค์ เป็นต้น จุดกำเนิดของแซ่นั้นเริ่มในช่วงที่ระบบสังคมแม่เป็นหัวหน้าครอบครัว โดยกระบวนการวิวัฒนาการนั้นก็มีระยะเวลาที่ยาวนาน โดยมีความสอดคล้องกับการบูชาบรรพบุรุษ จากชื่อประเทศ ที่อยู่ ตำแหน่ง ฉายานาม ทักษะความสามารถของบรรพบุรุษ หรือแซ่ที่ได้รับพระราชประทานของบรรพบุรุษ ทั้งหมดนี้มีประวัติความเป็นมา อีกทั้งบางส่วนยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจ แซ่เป็นสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ทางสายเลือดของชาวจีน และยังเป็นสิ่งที่รวมชาวจีนให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
     ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีชาวจีนโพ้นทะเลมากที่สุด ร้อยกว่าปีมานี้ ชาวจีนได้นำวัฒนธรรมแซ่เข้ามา พร้อมกับการพัฒนาสังคม และหลังจากนั้นก็ได้มีการตั้งสมาคมตระกูลแซ่ขึ้น เพื่อญาติตระกูลเดียวกัน และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม
 สหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทยก่อตั้งในปี 1970 โดยแรกเริ่มจัดตั้ง 14 แซ่ โดยมีผู้นำทรงวุฒิผู้ที่มีถิ่นอยู่ในต่างประเทศร่วมก่อตั้ง ดังนี้ หลงหลายหลิน、สูจวินเชียน、เจิงอู่โหล、ชิวซี้เจี้ยน、ติงเจียจวิ้น、หลี่เจี้ยนหนาน เป็นต้น หลังจากผ่านมาสามสิบปี จนถึงปี 2005 มีสมาชิกทั้งหมด 62 คน และได้จัดตั้งเป็นองค์กรอิสระสหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย ณ ปัจจุบันมีสมาชิกของชื่อตระกูลแซ่ทั้งหมด 64 ตระกูล
 สมาคมได้ใช้ระบบหมุนเวียนในการทำหน้าที่ โดยยกตระกูลแซ่มาปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน ทำหน้าที่เป็นระยะเวลาทุก 2 เดือน หลังจากนั้นก็ได้แก้ไขเป็น 14 แซ่ มารับผิดชอบหน้าที่ ช่วงเวลาในการทำงานก็ปรับเปลี่ยนเป็นครึ่งปี  ความปราถนาที่ปรากฏเป็นจริงในหลายปีนี้คือสหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทยได้มีแหล่งที่ตั้งเป็นของตัวเอง ณ กรุงเทพ ถนนเจริญกรุง ซอย 47/3 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ชั้น 16 และนี่คือความพยายามและความร่วมมือร่วมใจอย่างจริงใจ ในวันที่ 18 กรกฏาคม 2002 ได้จัดพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่มโหฬาร อีกทั้งยังเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตรเป็นประธานในการตัดริบบิ้น และประธานสภา เฉินเบ่าคุน ก็ได้เข้าร่วมพิธี
 การก่อตั้งและพัฒนาของสหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย มีผลงานมากมาย นี่คือสิ่งที่บรรพบุรุษของทุกๆสมาชิกขยันขันแข็ง สร้างผลงานออกมา และเพื่อพัฒนาให้สมาคมได้มีรากฐานที่มั่นคง
 เพื่อให้สหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทยก้าวไปเหมาะสมกับกาลพัฒนาต่อไป และเริ่มต้นการเดินทางใหม่ การเปลี่ยนแปลงใหม่
 วันที่ 17 พฤษภาคม 2006 สหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารสมัยแรก โดยได้เรียนเชิญเอกอัครราชทูตจีน จางจิ่วหวน เป็นประธานในพิธี ส่วนคุณกิตติ อิทธิภากร เป็นประธานสมัยแรกของคณะกรรมการบริหาร และไล่จิ่นถิงเป็นประธาน
มาเลเซียร่วมเป็นประธานคณะกรรมการ และได้นำคณะผู้แทนไป โดยเย้เหลียงฟา เข้าร่วมพิธีแสดงความยินดี ขณะนั้น คุณบุญทรง ศรีเฟื่องฟุ้ง เป็นประธานหอการค้าไทยจีน และ คุณวิสิทธิ์ ลีละสิธร ประธานสมาคมแต้จิ๋วก็ได้เข้ารวมแสดงความยินดี
 สหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทยมาจากสภาสมาคม แสดงให้เห็นถึงความสมัครสมานภายในกลุ่ม สหสมาคมตระกูลแซ่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ และเป็นยังพลังของสังคมชาวไทยจีน ทำให้ทั่วโลกให้ความสนใจ เป็นการสร้างประวัติศาสตร์ของการพัฒนาความสัมพันธ์ของไทยจีน
 สหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทยปรากฏครั้งแรกเป็นรูปแบบคณะกรรมการ ประธานกรรม การสมาคมของแซ่จะแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในสมัยแรกเป็นประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก ฝ่ายตรวจสอบ ฝ่ายปฏิคม กรรมการบริหาร กรรมการ ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งคือ 1 ปี ซึ่งจะมีการดำเนินปรับปรุงแก้ไขอีก
 สหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทยได้มีการจัดกลุ่มทัศนศึกษาขึ้น 4 ครั้ง เดินทางไปถึง5 ประเทศ คือ มาเลเซีย สิงค์โปร์ กัมพูชา ลาว เวียดนาม ซึ้ง5 ประเทศนี้มีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยจัด4 ครั้งใน1ปี นี่เป็นครั้งแรกในรอบประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์
 การแวะเยี่ยม 5 ประเทศมีทั้งหมด 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17-20 สิงหาคม 2005 มีตัวแทนคณะทั้งหมด 10 คน โดยมีคุณกิตติเป็นผู้นำคณะในการไปเยี่ยมชมที่มาเลเซีย สิงค์โปร์ และในการไปมาเลเซียนี้เองก็ได้มีการลงนามกับสมาคมชื่อแซ่ของปีนัง และได้บันทึกมิตรภาพความสัมพันธ์ต่อกัน ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่12-15 ตุลาคม ของในปีเดียวกัน ได้จัดคณะตัวแทนทั้งหมด 29 คน ไปกัมพูชา ครั้งที่ 3 ในวันที่ 16-18 ธันวาคม 2005 ได้จัดคณะตัวแทนทั้งหมด 17 คนไปลาวเพื่อจัดกิจกรรมสานความสัมพันธ์ต่อกัน และครั้งที่ 4 ในวันที่ 13-16 มกราคม 2007 ได้จัดคณะตัวแทนทั้งหมด 23 คน ไปที่เมืองโฮจิมินห์ของเวียดนาม และจำนวนคนทั้งหมดที่เข้าร่วมใน 4 ครั้งมีทั้งสิน 79 คน นำโดยประธานหวงหั้นเหลียง ไม่ว่าจะไปที่ใดก็ได้รับการต้อนรับอย่างคึกคัก และทั้งสองฝ่ายก็ได้ปฏิบัติต่อกันอย่างสุจริต ฝากไว้ซึ่งสิ่งที่น่าประทับใจ การแวะเยี่ยม 5ประเทศใน 4 ครั้งนี้
เป็นทางเดินทางที่มีแต่มิตรภาพ ยากที่จะลบเลือน อีกทั้งยังเป็นการเดินทางที่จะขยายขอบเขต และยังเป็นเส้นทางที่สร้างความเข้มแข็ง สหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทยได้มีการเปิดให้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2007 จนถึงวันที่ 10 เมษายน รวมเวลาทั้งหมด 2 เดือนกว่า หลังจากนั้นก็มีเวลาถัดมาก็ได้การจัดตั้งคณะตัวแทนขึ้นมาทั้งหมด 15 คน ได้มีการไปเยี่ยมสมาชิกทั้งหมด 150 กว่าคน ในการเยือนทั้งหมด 54 ตระกูลแซ่ ( เดิมทีในการเยี่ยมชมตระกูลแซ่มีทั้งหมด 64 แซ่ แต่เนี่องจากสาเหตุอันไม่พึงประสงค์จึงไม่สามารถทำตามดังที่ตั้งใจไว้ได้) คณะตัวแทนของสมาคมตระกูลแซ่ไม่ว่าจะไปที่ใดก็ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น บางก็มีการจุดประทัดต้อนรับ บางก็มีการจัดงานเลี้ยงต้อนรับ ทุกคนต่างก็มีความจริงใจต่อกัน เป็นการรวมตัวของสมาคมตระกูลแซ่ที่อบอุ่นและจริงใจ สมัยแรกของสหสมาคมตระกูลแซ่เริ่มจากการจัดตั้งคณะกรรมการ โดยจัดการเยือน 4ครั้ง ใน 5 ประเทศ ก้าวต่อด้วยการเยี่ยม 54 ตระกูล ทำให้สังคมของชาวไทยจีนนั้นต้องสนใจในการก้าวเดินของชาวจีนในทุกฝีก้าว คณะกรรมการของสหสมาคมตระกูลแซ่ในสมัยแรกนั้นดำรงตำแหน่ง 1 ปีเต็ม ทั้งนี้ยังมีการจัดกิจกรรมที่ไม่ธรรมดาในทุกๆครั้ง โดยจัดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สหสมาคมตระกูลแซ่เริ่มได้รับเชิญให้มากรุงเทพโดยมีคณะกรรมการตระกูลของมาเลเซีย ผู้อำนวยการสมาคมจีนของกัมพูชา สมาคมตระกูลของสิงค์โปร์ สภาตระกูลของฟิลิปปินส์ สมาคมโรชเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของสิงค์โปร์ สภาจีนของลาว ตระกูลแซ่ของเวียดนาม ตระกูลแซ่ของอินโดนีเซีย โดยมีจำนวนรวมทั้งสิน 120 กว่าคน หลังจากนั้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2007 ได้เดินทางไปในงานรวมตัวของตระกูลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยงานเริ่มวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม ประธาน หวงหั้นเหลียง ชี้ให้เห็นว่า งานนี้ชาวไทยจีนต้องมา
 ผู้แทนของสถานทูตจีน หูเสี่ยวหลานของเอกอัครราชทูต จางจิ่วหวน กล่าวว่า ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความสามัคคีกันนี้ ต้องมีการแลกเปลี่ยนต่อกัน เป็นการสืบสาน สร้างมิตรภาพ และส่งเสริมความร่วมมือซึ่งกันและกัน ตัวแทนในการพูดของแต่ละประเทศ ต่างก็พูดถึงตระกูลแซ่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อน ถึงเป็นการขยายเครื่อญาติให้ทุกคนรู้และเข้าใจ เป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและโอกาสทางธุรกิจ ถือได้ว่าเป็นการรวมตัวที่มีความหมายเป็นการรวมตัวที่เป็นประวัติศาสตร์ ในการสื่อสารกันครั้งนี้ได้รับประสิทธิผลอย่างมาก
 สมาคมยังได้มีการเยี่ยมชมชมรมที่เกี่ยวข้องกับสมาคม อีกทั้งยังได้ท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร และในการเข้าร่วมงานเลี้ยงที่แม่น้ำเจ้าพระยา กิจกรรมมี 3 วัน 2 คืน การรวมตัวกันนั้นเปรียบดังดอกไม้หลากสี ต่างพากันส่งกลิ่นหอมออกมา ทุกคนล้วนแต่มีความสวยงามในทรงจำที่น่าจดจำ
ในวันที่ 11-13 ตุลาคม 2007 คณะตัวแทนของสหสมาคมตระกลูแซ่จำนวน 43 คน ได้เดินทางมาเยือนสมาคมตระกูลทางใต้ของประเทศไทย สมาคมแต้จิ๋วของหาดใหญ่ สมาคมเฉาหยังของสงขลา และสามโรงเรียนรัฐบาลในภาคใต้ของประเทศไทยที่ได้รับการอุปถัมภ์ โดยสมาชิกทุกคนได้สมทบทุนไปเป็นเงิน 1310000 บาท และได้เข้าร่วมพิธีตอกเสาเข็ม ในวันที่ 1 มกราคม 2007 นำคณะตัวแทนทั้ง 20 คน ไปโรงเรียนจีนที่นครปฐม และให้การสนับสนุนเงินทุนของโรงเรียนเพื่อการศึกษาเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นสี่แสนบาท
 เนื่องจากได้รับคำเชิญของสภาของฟิลิปปินส์ สมาคมจีงจัดคณะตัวแทนทั้งหมด 35 คน ไปฟิลิปปินส์ ในวันที่23 พฤษภาคม 2007 เพื่อเข้าร่วมการเฉลิมฉลองการครบรอบปีที่ห้าสิบของสภาตระกูลของฟิลิปปินส์ ในช่วงระยะเวลาทั้งหมด 3 วัน 2 คืน
ในวันที่ 17 กรกฏาคม 2007 หวงหั้นเหลียงได้นำคณะตัวแทนทั้งหมด 65 คน ไปยังมาเลเซีย โดยได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมงานของสมาคมปีนัง "แลกเปลี่ยนมิตรภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" โดยมีเลขานุการสุรินทร์เป็นผู้บรรยาย และได้รับความเพลิดเพลินกับการแสดงทางวัฒนธรรม ตลอด 6 วัน 5 คืน
 ในวันที่ 27 มีนาคม 2007 จัดการประชุมสมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ขึ้นที่กรุงศรีอยุธยา โดยมีรองหัวหน้าแซ่ 170 กว่าคน หวงหั้นเหลียงเป็นประธานการประชุมและเป็นคนมอบรางวัลให้ครูในโรงเรียนจีน อีกทั้งยังได้ให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นจำนวนเงินนับแสนบาท
 ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2007 การประชุมอุปกรณ์สี่อสารของจีนสมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 ที่นครนายก หวงหั้นเหลียงเป็นประธานในการประชุม โดยมีรายชื่อแซ่ต่างๆเป็นผู้บริหารกิตติมศักดิ์ และรองผู้บริหาร มีตัวแทนทั้งหมดสองร้อยกว่าคน และในบ่ายวันถัดมาจึงเดินทางกลับกรุงเทพ
 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2008 การประชุมอุปกรณ์สี่อสารของจีนสมัยที่ 2 ครั้งที่ 6 ที่สุพรรณบุรี โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว และมี หวงหั้นเหลียงเป็นประธานการประชุม จำนวนคนร่วมงานทั้งหมด สองร้อยกว่าคน ซึ่งขณะนั้นตรงกับวันที่มีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
 ในช่วงระยะเวลานี้เองที่สมาคมได้มีการปรับปรุงพัฒนา โดยแต่เดิม 1 แซ่จะมีหัวหน้าเข้าร่วมประชุมเพียบ 1 คน ได้แก้ไขเป็น 1แซ่ มีรองหัวหน้าเข้าร่วมประชุมและตัวแทนเข้าร่วมประชุม ได้ 3 คน อีกทั้งยังเพิ่มเป็น 1แซ่ มีรองหัวหน้าและตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมได้ถึง 5 คน ในเวลาเดียวกันก็ได้มีการเยี่ยมสมาคมและตระกูลแซ่ในแผ่นดินใหญ่ จุดประสงค์ก็เพื่อที่จะให้ทุกคนนั้นมีความกระตือรือร้น และเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในด้านกิจกรรมมากขึ้น และยังเป็นการขยายพลังของสังคมชาวไทยจีน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาก้าวไปข้างหน้าของสหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย


สหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย

เลขที่ 1249/147 ชั้น 16 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ถนนเจริญกรุง ซอย 47/3 แขวง สุริยวงศ์ กรุงเทพฯ 10500

Tel : 02-2674711-14  Fax : (662) 2674715
www.zonglianthai.com E-mail : zonglianthai@hotmail.com

Network by Thaicn.com