ข่าวสารสมาคม

นายเชาว์ เนียรหตระกูล

กรรมการ

นายวินัย เผ่าเสถียรพันธ์

กรรมการ

นายสุวิทย์ ทรงศิริเดช

กรรมการ

นายกำชัย รังสิยานันต์

กรรมการ

นายภัทรชัย โถวสกุล

กรรมการ

นายเป็งเคี้ยง แซ่หรู

กรรมการ

นายวิรุฬ อุณหกิตตินันท์

กรรมการ

นายเม่งชุน แซ่อุ่น

กรรมการ

นายสุรชัย มหาสารกุล

กรรมการ

นายสวัสดิ์ โชคพิพัฒน์พร

กรรมการ

นายสุชาติ ศรีพรประเสริฐ

กรรมการ

นายสรรชัย สินพูนภักดิ์

กรรมการ

นายพิชิต บุญญาพิทักษ์ธำรง

กรรมการ

นายสถาพร ว่องธวัชชัย

กรรมการ

นายชูศักดิ์ ทองมงคลชัย

กรรมการ

นายสมชาย กิตติพรไพบูลย์

กรรมการ

นายพิชัย วิริยะอัครเดชา

กรรมการ

นายบุญเลี้ยง อุณหพัฒน์

กรรมการ

นายสมิทธิ์ สมรรถานันท์

กรรมการ

นายเกียรติชัย เศวตจารุทัต

กรรมการ

นายสมพงษ์ แซ่เจ็ง

กรรมการ

นายอุกฤต เลิศปัญญาพรสกุล

กรรมการ

นายโล้ง ว่างป่อ

กรรมการ

นายสมศักดิ์ วณิชชัยวัฒกุล

กรรมการ

นายสมสิทธิ์ ซ่อมประดิษฐ์

กรรมการ

นายเทพมงคล ซ่อมประดิษฐ์

กรรมการ

นายวินัย สุวรรณเสวี

กรรมการ

นายมนตรี เทียนบุญส่ง

กรรมการ

นายประเสริฐ จตุรงคโชค

กรรมการ

นายอาวัส เกรียงวณิช

กรรมการ

นายนิธิวัชร์ ธีรสุวรรณ์เมธา

กรรมการ

นายกนก เธียรภักดีกุล

กรรมการ

นายอุทิศ สถิตบันเทิง

กรรมการ

นายกนกศักดิ์ จริยาสถาพร

กรรมการ

นายปิยะเดช วงจันทร์ศิลป์

กรรมการ


สหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย

เลขที่ 1249/147 ชั้น 16 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ถนนเจริญกรุง ซอย 47/3 แขวง สุริยวงศ์ กรุงเทพฯ 10500

Tel : 02-2674711-14  Fax : (662) 2674715
www.zonglianthai.com E-mail : zonglianthai@hotmail.com

Network by Thaicn.com