ข่าวสารสมาคม
 

นายปรีชา บูรณะรุ่งเรืองกิจ

กรรมการบริหารรองฝ่ายตรวจสอบ

 

นายสนั่น วรวิวัฒน์

กรรมการบริหารฝ่ายปฏิคม

นายนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา

กรรมการบริหารฝ่ายปฏิคม

นางมาลี วงศ์ทองเหลือ

กรรมการบริหารฝ่ายปฏิคม

นายพิทักษ์ แท่นเพ็ชร์รัตน์

กรรมการบริหารฝ่ายปฏิคม

นายมนตรี ประเทืองสุข

กรรมการบริหารฝ่ายปฏิคม

นายโสภณ เจริญพิทักษ์ชัย

กรรมการบริหารฝ่ายปฏิคม

นายซุ่นเซ็น เตียวพาณิชย์(แก้ว)

กรรมการบริหารฝ่ายปฏิคม

นายบุญเลิศ ทินมณี

กรรมการบริหารฝ่ายปฏิคม

นายสุธรรม โตทับเที่ยง

กรรมการบริหาร

นายวิบูลย์ กิจนันทวิวัฒน์

กรรมการบริหาร

นายอนันตชัย คุณานันทกุล

กรรมการบริหาร

นายอุดม วิบูลพัฒนะวงศ์

กรรมการบริหาร

นายสายัณห์ สุภาวิตา

กรรมการบริหาร

นายชิงชัย เสริฐคัมภ์ศร

กรรมการบริหาร

นายฑีฆะ เอิบประสาทสุข

กรรมการบริหาร

นายวีระกิตติ์ เอกอัครวิจิตร

กรรมการบริหาร

นายอธิษฐ์ อารยะโกสีย์

กรรมการบริหาร

นายสว่าง โลกเจริญลาภ

กรรมการบริหาร

นายสรสินธุ ไตรจักรภพ

กรรมการบริหาร

นายจักรินทร์ วัฒนาพฤกษากุล

กรรมการบริหาร

นายสันติ จงประสิทธิผล

กรรมการบริหาร

นายพรชัย สวาทยานนท์

กรรมการบริหาร

นายพิทักษ์ องค์อุดมลักษณ์

กรรมการบริหาร

นายธนเดช ศุรธณี

กรรมการบริหาร

นายคทาวุธ ยุวรรณศิริ

กรรมการบริหาร

นายธีระชัย ก่อสูงศักดิ์

กรรมการบริหาร

นายสุรชาติ ร่มโพธิหยก

กรรมการบริหาร

นายยงวัฒน์ บูรณะปฏิมากร

กรรมการบริหาร

นายชุณห์ เลิศชัยประเสริฐ

กรรมการบริหาร

ดร.จักรินทร์ วงศ์เบญจรัตน์

กรรมการบริหาร

นายวานิช จันทร์จรุงจิต

กรรมการบริหาร

นายสุกิจ กมลศิริวัฒน์

กรรมการบริหาร

นายนนท์ โต๊ะเงินงาม

กรรมการบริหาร

นายพิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์

กรรมการบริหาร

นายพรเทพ ดุษฏีวุฒิกุล

กรรมการบริหาร

นายพิเชฐ งามธนกิจจา

กรรมการบริหาร

นายบุญชัย ทวีกิตติกุล

กรรมการบริหาร

นายปัญจพงษ์ เจนทรัพย์วิวัฒน์

กรรมการบริหาร

นายวิจิตร ภูริธานนท์

กรรมการบริหาร

นายสุพัฒน์ เลิศพนมวรรณ

กรรมการบริหาร

นายจำนงค์ โชตนาการสถิตย์

กรรมการบริหาร

นายหุ้งโต โตไพบูลย์วงศ์

กรรมการบริหาร

นายเนติ ตันติมนตรี

กรรมการบริหาร

ดร.ชุมพล พรประภา

กรรมการบริหาร

นายชาญยุทธ กิติพิมล

กรรมการบริหาร

นาย เฉิน จุ้น เฉียง

กรรมการบริหาร

นายอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร

กรรมการบริหาร

นายสมชาย พิพัฒนนันท์

กรรมการบริหาร

นายวิชิต ชินวงศ์วรกุล

กรรมการบริหาร

นายกิตติพงษ์ เตรัตนชัย

กรรมการบริหาร

นายวิโรจน์ เหล่าศิริพงศ์

กรรมการบริหาร

นายประชา ศิริกุลชยานนท์

กรรมการบริหาร

นายอารี ลักษมีจินดากุล

กรรมการบริหาร

นายวิชัย ศิริปิติกุล

กรรมการบริหาร

นายสุนทร เลิศวิทยาวิวัฒน์

กรรมการบริหาร

นายพงศ์ศักดิ์ มงคลสุนทรโชติ

กรรมการบริหาร

นายวิชัย บุญภราดร

กรรมการบริหาร

นายสุพจน์ อนันควานิช

กรรมการบริหาร

นายอภิสิทธิ์ อริยโชติมา

กรรมการบริหาร

นายชัยยุทธ เอื้อบำรุงจิต

กรรมการบริหาร

นางสมจิตต์ จอมเกตุ

กรรมการบริหาร

นายพลไพศาล กิจการเลิศอุดม

กรรมการบริหาร

นายบุญชัย สุรวัติเสถียร

กรรมการบริหาร

นายสุกิจ กิจวิวัฒนการ

กรรมการบริหาร

นายศิริชัย ธรณธรรมกุล

กรรมการบริหาร

นายกวี ไพรัชเวทย์

กรรมการบริหาร

นางอัญชลี นทีธำรงสุทธิ์

กรรมการบริหาร

นายชาตรี แซ่เหลียน

กรรมการบริหาร

นายวีระชาติ จุนแสงจันทร์

กรรมการบริหาร

นายพลพจน์ พรชีวางกูร

กรรมการบริหาร

นายเรืองศักดิ์ งามพรรคพันธุ์

กรรมการบริหาร

นายภาณุรินทร์ ตรีเทพจุลยากูล

กรรมการบริหาร

นายอภิรักษ์ มุกกิจเจริญ

กรรมการบริหาร

นายพิศาล เพชรสากล

กรรมการบริหาร

นายวิเชียร โอฬารริกสุภัค

กรรมการบริหาร

นายมิน คำแสง

กรรมการบริหาร

นายเชื้อชาติ รุ้งจรัสแสง

กรรมการบริหาร

นายประเสริฐ รุ้งจรัสแสง

กรรมการบริหาร

นายเกรียง เกียรติเลิศพงศา

กรรมการบริหาร

นายอัครเดช ชุณหกิติยานนท์

กรรมการบริหาร

นายไฮ้ โชครัตนคีรี

กรรมการบริหาร

นายเอี่ยมหลี โฆษิตเจริญกุล

กรรมการบริหาร

นายนันท์ กฤตยานุตกุลท์

กรรมการบริหาร

นายคงฤกษ์ เอี่ยมพิชิตกิจการ

กรรมการบริหาร

นายสุวรรณ ลิขิตวิเศษพงษ์

กรรมการบริหาร

นายถาวร ลีรุ่งมณี

กรรมการบริหาร

นายวิฑูร สุขสรรควณิช

กรรมการบริหาร

นายพิพัฒน์ แท่นเพ็ชร์รัตน์

กรรมการบริหาร

นายพิศิษฐ์ แท่นเพ็ชร์รัตน์

กรรมการบริหาร

นางณัฏฐนันท์ วัฒนะเวชกุล

กรรมการบริหาร

คุณมณีรัตน์ เลิศชัยประเสริฐ

กรรมการบริหาร

นายวรชัย เอื้อประยูร

กรรมการบริหาร

นายฟุคบิว หยู

กรรมการบริหาร

นายธีรพล กิติไพศาลนนท์

กรรมการบริหาร

นายอดิศร เรืองจิระชูพร

กรรมการบริหาร

นายฐิติพันธ์ โรจน์วรพร

กรรมการบริหาร

นางกชพรรณ แซ่เผิง

กรรมการบริหาร

นายวิชิต เอื้อ

กรรมการบริหาร

นายเสี้ยวพ้ง แซ่เจี่ย

กรรมการบริหาร

นายสุชาติ เวพีวุฒิกร

กรรมการบริหาร

นายธนกฤติ อังสุปาลี

กรรมการบริหาร

นายยงยุทธ ตะนารัตน์

กรรมการบริหาร

นายอรรถพันธ์ จงสวัสดิ์ชัย

กรรมการบริหาร


สหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย

เลขที่ 1249/147 ชั้น 16 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ถนนเจริญกรุง ซอย 47/3 แขวง สุริยวงศ์ กรุงเทพฯ 10500

Tel : 02-2674711-14  Fax : (662) 2674715
www.zonglianthai.com E-mail : zonglianthai@hotmail.com

Network by Thaicn.com