ข่าวสารสมาคม

 

 

ประธานกรรมการ

 

 

 

 

 

 

รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการและรองเลขาธิการภาษาจีน

 

 

รองประธานกรรมการ

 

รองประธานกรรมการ

 

รองประธานกรรมการและหัวหน้าเลขาธิการภาษาอังกฤษ

 

 

รองประธานกรรมการ

 

รองประธานกรรมการ

 

รองประธานกรรมการและรองเลขาธิการภาษาไทย

 

 

รองประธานกรรมการและหัวหน้าเลขาธิการภาษาจีน

 

รองประธานกรรมการ

 

รองประธานกรรมการและหัวหน้าเลขาธิการ

 

 

รองประธานกรรมการและรองเลขาธิการ

 

รองประธานกรรมการ

 

รองประธานกรรมการและหัวหน้าเลขาธิการภาษาไทย

 

 

รองประธานกรรมการ

 

รองประธานกรรมการ

 

รองประธานกรรมการ

 

 

รองประธานกรรมการ

 

รองประธานกรรมการ

 

รองประธานกรรมการ

 

 

รองประธานกรรมการและหัวหน้าเหรัญญิก

 

รองประธานกรรมการ

 

รองประธานกรรมการ

 

 

รองประธานกรรมการ

 

รองประธานกรรมการ

 

รองประธานกรรมการและรองเหรัญญิก

 

 

รองประธานกรรมการ

 

รองประธานกรรมการ

 

รองประธานกรรมการและรองเลขาธิการภาษาอังกฤษ

 

 

รองประธานกรรมการ

 

รองประธานกรรมการ

 

รองประธานกรรมการ

 

 

รองประธานกรรมการ

 

รองประธานกรรมการ

 

รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ


สหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย

เลขที่ 1249/147 ชั้น 16 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ถนนเจริญกรุง ซอย 47/3 แขวง สุริยวงศ์ กรุงเทพฯ 10500

Tel : 02-2674711-14  Fax : (662) 2674715
www.zonglianthai.com E-mail : office@zonglianthai.com

Network by Thaicn.com