ข่าวสารสมาคม

ดร.สุธี มีนชัยนันท์

ประธานกรรมการบริหาร

นายวิชัย เตียนโพธิทอง

รองประธานกรรมการบริหาร

นายบรรยง เอี่ยมเกรียงไกร

รองประธานกรรมการบริหาร

นายจำลอง เวชากร

รองประธานกรรมการบริหาร

นายพรชัย อยู่วิมลชัย

รองประธานกรรมการบริหาร

นายสุรวุฒิ จวนขจรพงศ์

รองประธานกรรมการบริหาร

นายสมเกียรติ สภาสกุลวนิช

รองประธานกรรมการบริหาร

ดร.สุทัศน์ เตชะวิบูลย์

รองประธานกรรมการบริหาร

นายอภิชา ศรีสันติสุข

รองประธานกรรมการบริหาร

นายปธาน หวังธรรมบุญ

รองประธานกรรมการบริหาร

นายอดิเรก พัฒนาปัญญาสัตย์

รองประธานกรรมการบริหาร

นายประเสริฐ ประเสริฐวณิช

รองประธานกรรมการบริหาร

นายมนัส สิริภัทรวณิช

รองประธานกรรมการบริหาร

นายเกียรติศักดิ์ เขียวนาวาวงศ์ษา

รองประธานกรรมการบริหาร

นายสู ลุยวิกกัย

รองประธานกรรมการบริหาร

นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล

รองประธานกรรมการบริหาร

นายอนุชิต จิโรจโชติชัย

รองประธานกรรมการบริหาร

นายอภิสิทธิ์ โลหะนาคะกุล

รองประธานกรรมการบริหาร

นายมนตรี โลหวิบูลย์กิจ

รองประธานกรรมการบริหาร

นายวิชาญ บุญปัญญาธนาชัย

รองประธานกรรมการบริหาร

คุณสว่าง วงศ์ศรีรุ่งเรือง

รองประธานกรรมการบริหาร

ดร.ประดิษฐ์ หิรัญประดิษฐ

รองประธานกรรมการบริหาร

นายสมัย กวักเพฑูรย์

รองประธานกรรมการบริหาร

นายธนเสฏฐ์ ศุภศรีสรรพ์

รองประธานกรรมการบริหาร

นายเกียรติ เอื้อศรีเจริญ

รองประธานกรรมการบริหาร

นายไพศาล คุนผลิน

รองประธานกรรมการบริหาร

นายสุวิทย์ วงศาริยวานิช

รองประธานกรรมการบริหาร

นายเสถียร ตันติเสถียรกิจ

รองประธานกรรมการบริหาร

นายอนันต์ ประสพรัตน์

รองประธานกรรมการบริหาร

นายจิ้ง พิพัฒน์เวช

รองประธานกรรมการบริหาร

นายธนณัฏฐ์ โชคธนากาญจน์

รองประธานกรรมการบริหาร

นายสมภพ ติงธนาธิกุล

รองประธานกรรมการบริหาร

นายอดิศักดิ์ พงษ์สุรพิพัฒน์

รองประธานกรรมการบริหาร

นายสรกฤษณ์ ปิยมนูรังษี

รองประธานกรรมการบริหาร

นายวีระชัย ภิญญาวัธน์

รองประธานกรรมการบริหาร

นายไพบูลย์ นรากรไพจิตร์

รองประธานกรรมการบริหาร

นายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์

รองประธานกรรมการบริหาร

นายสมาน ลิ่มทองแท่ง

รองประธานกรรมการบริหาร

นางนภัสกรณ์ ผาติวุฒิพัฒน์

รองประธานกรรมการบริหาร

นายยุทธศิลย์ เตยะราชกุล

รองประธานกรรมการบริหาร

นายเจริญชัย เติมรัตนกุล

รองประธานกรรมการบริหาร

นายวรัตม์เวช เหรียญเดชาเวชกุล

รองประธานกรรมการบริหาร

นายณรงค์ จันทร์มณีวงศ์

รองประธานกรรมการบริหาร

นายจตุพนธ์ พิทักษ์ธีระธรรม

รองประธานกรรมการบริหาร

นางจินดา บุญลาภทวีโชค

รองประธานกรรมการบริหาร

นายจิตติ อ้างสันติกุล

รองประธานกรรมการบริหาร

นายพรเทพ เห็นศิริสกุล

รองประธานกรรมการบริหาร

นายคมสัน มนุญากร

รองประธานกรรมการบริหาร

นายชัยยศ สัจจะปรเมษฐ

รองประธานกรรมการบริหาร

นางลัดดา รติโรจนากุล

รองประธานกรรมการบริหาร

นายสุเทพ สุวรรณนภาศรี

รองประธานกรรมการบริหาร

นายประวิตร วิรานุวัตร

รองประธานกรรมการบริหาร

นายสมนึก กยาวัฒนกิจ

รองประธานกรรมการบริหาร

   


สหสมาคมตระกูลแซ่แห่งประเทศไทย

เลขที่ 1249/147 ชั้น 16 อาคารชุดเจมส์ทาวเวอร์ ถนนเจริญกรุง ซอย 47/3 แขวง สุริยวงศ์ กรุงเทพฯ 10500

Tel : 02-2674711-14  Fax : (662) 2674715
www.zonglianthai.com E-mail : zonglianthai@hotmail.com

Network by Thaicn.com